I. SĄVOKOS
1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.shopcosmoprof.com operatorius yra UAB „Cosmoprof
Baltic“, įmonės kodas 302488957, PVM mokėtojo kodas LT100005296018, buveinės adresas
Mykolo Sleževičiaus g. 13, LT-06326 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas –
sales@cosmoprof.lt.
2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Cosmoprof
Baltic“ Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
3. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie
prekę.
4. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje
shopcosmoprof.com.
5. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos
reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams
draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II. Atsiliepimų rinkimo tvarka
6. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus
Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos
klaidos.
7. Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po
to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris
įsigijo prekes.
8. Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes www.shopcosmoprof.com.
9. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizacijant per „Facebook“ ir (ar) „Google“
sistemas.
10. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.
11. Bendrovė neskelbia Atsiliepimų ir turi blokuoti Atsiliepimus, kurie:
- yra susiję su nelegalia veikla;
- turinys yra įžeidžiantis arba susijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu;
- Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
12. Shopcosmoprof.com viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.
13. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija
susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
14. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
15. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje shopcosmoprof.com vartotojai palieka neatlygintinai.
16. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių
pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.
III. Baigiamosios nuostatos
17. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
18. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti
su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu),
Shopcosmoprof.com tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens
duomenų tvarkymą galima sužinoti Shopcosmoprof.com privatumo politikoje.

19. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el.
paštu: sales@cosmoprof.lt arba telefonu +37061687777.
20. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85
262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS
platformoje https://ec.europa.eu/odr/.